Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Organizacja Urzędu Gminy

Burmistrz Cegłowa

(25) 759-59-48

 

Zastępca Burmistrza Cegłowa

(25) 759-59-43

Sekretarz Gminy

(25) 759-59-34

Skarbnik Gminy

(25) 759-59-45

Przewodniczący Rady Miejskiej

(25) 759-59-48

Sekretariat Burmistrza

(25) 759-59-48

Ewidencja ludności

(25) 759-59-37

Podatki

(25) 759-59-36

Woda, ścieki (opłaty)

(25) 759-59-41

Śmieci, wycinka drzew

(25) 759-59-32

 

Inwestycje, przetargi

(25) 759-59-49

Kasa

(25) 759-59-35

Księgowość

(25) 759-59-33

Księgowość oświaty

(25) 759-59-31

Kadry

(25) 759-59-44

Komórka organizacyjna
Imię, nazwisko, stanowisko
Prowadzone sprawy
Numer telefonu
Adres e-mail
Nr pokoju
Burmistrz Cegłowa Marcin Uchman Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach skarg i wniosków: piątek 13.00 - 14.30
25 759 59 48 burmistrz@ceglow.pl  
Zastępca Burmistrza Dariusz Uchman
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych
- W przypadku nieobecności Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca.
- Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w godzinach pracy Urzędu
25 759 59 43 d.uchman@ceglow.pl  
Skarbnik Małgorzata Walewska-Gałązka

 


Główny Księgowy Kierownik Wydziału Finansowo – Podatkowego
- kierowanie Wydziałem Finansowo – Podatkowym
- dokonywanie bieżącej analizy w zakresie realizacji dochodów i wydatków
- prowadzenie gospodarki finansowej gminy
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych
- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
- fundusze unijne
25 759 59 45 m.walewska@ceglow.pl 12
Sekretarz Justyna Cholewińska-Michalczyk
Kierownik Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego
- kierowanie wydziałem Administracyjno-Organizacyjnym
- decyzje w sprawie imprez masowych
25 759 59 34 j.cholewinska@ceglow.pl 17
Wydział Administracyjno - Organizacyjny Damian Kacprowicz
Zastępca Kierownika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
- fundusze zewnętrzne
- obrona cywilna
- sprawy wojskowe
- Ochotnicze Straże Pożarne
- obiekty sportowe, świetlice wiejskie, place zabaw
- zarządzanie kryzysowe
25 759 59 48 wew. 51 d.kacprowicz@ceglow.pl 16
  Kinga Pudłowska
Spec. ds. oświaty, archiwum zakładowego i spraw społecznych
- prowadzenie spraw z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3
- archiwum zakładowe
- organizacje pozarządowe
25 759 59 40 k.pudlowska@ceglow.pl 14
  Anna Tarczyńska
Starszy Inspektor ds. obsługi kancelarii, promocji i spraw społecznych
- prowadzenie kancelarii Urzędu
- przyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg
- udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie
- informacja publiczna
25 759 59 48 wew. 56 a.tarczynska@ceglow.pl Kancelaria
  Magdalena Piechowicz-Kot
Specjalista ds. kadr
- sprawy kadrowe
- szkolenia
- umowy zlecenie
- prace społecznie użyteczne, interwencyjne, roboty publiczne
- PFRON
- prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
  m.piechowicz@ceglow.pl 16
  Radosław Krążała
Informatyk
- obsługa informatyczna Urzędu
- obsługa i konserwacja urządzeń komputerowych, informatycznych, biurowych
25 759 59 48 wew. 99 r.krazala@ceglow.pl 14
  Beata Mroczek
Starszy Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- sprawy meldunkowe
- działalność gospodarcza
- Karta Dużej Rodziny
- spis wyborców
- udostępnianie danych
25 759 59 37 b.mroczek@ceglow.pl 3
  Małgorzata Dębowska
Starszy inspektor ds. obsługi kancelarii
- obsługa Sekretariatu Burmistrza
- współpraca z KGW
- koncesje alkoholowe
- rezerwacje obiektów gminnych
- sprawy z zakresu zdrowia
25 759 59 48 m.debowska@ceglow.pl Sekretariat
  Paulina Świątek
Straszy specjalista ds. obsługi rady miejskiej, funduszy zewnętrznych i promocji
- obsługa Rady Miejskiej w Cegłowie
- zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie
- promocja gminy
- fundusze zewnętrzne
25 759 59 58 paulina.swiatek@ceglow.pl 16
Wydział Finansowo - Podatkowy Agnieszka Wójcik
Starszy Insp. ds. wymiaru podatków
- wymiar i decyzje podatkowe
- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
- wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
25 759 59 36 a.wojcik@ceglow.pl 6
  Agnieszka Chmielewska
Insp.ds. księgowości
- sprawozdawczość budżetowa Gminy
- księgowość wydatków
- rejestr umów
- Fundusz Sołecki
25 759 59 48 wew. 31 a.chmielewska@ceglow.pl 15
  Marta Zawadka
Starszy Insp. ds. płac
- płace pracowników Urzędu Miasta
- wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń oraz zaświadczeń do celów emerytalnych
- rozliczanie inkasa z tyt. poboru opłaty targowej
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego
- obsługa grupowych ubezpieczeń pracowników
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
25 759 59 48 wew 33 m.zawadka@ceglow.pl 11
  Małgorzata Pałaszczuk
Specjalista ds. księgowości
- rozliczanie deklaracji VAT -7 Gminy
- księgowanie wydatków Urzędu
- sprawozdawczość budżetowa Urzędu
25 759 59 48 wew.50 m.zuk@ceglow.pl 11
  Honorata Stachowicz
Insp. ds. obsługi kasy
obsługa księgowo - kasowa
kasa czynna w godzinach pon. 8.00-17.00, wt. - śr. 8.00-14.00, pt. 8.00-13.00
25 759 59 35 h.stachowicz@ceglow.pl Kasa
  Emilia Muracka
Specjalista ds. księgowości
- księgowość dochodów Urzędu
- sprawozdawczość budżetowa Urzędu
25 759 59 33 e.muracka@ceglow.pl 11
  Renata Rytelewska
Insp. ds. księgowości podatkowej
- rozliczenia opłat
- egzekucja podatkowa
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków
- deklaracje ws. odpadów komunalnych
25 759 59 36 r.rytelewska@ceglow.pl 6
  Hanna Ceregra
Samodzielny referent ds. księgowości podatkowej
- księgowość podatkowa
- wymiar podatku
25 759 59 36 h.ceregra@ceglow.pl 6
  Monika Sochacka
Specjalista ds. obsługi płac oświaty
- zaświadczenia RP-7 pracowników oświaty
- rozliczenie składek ZUS pracowników oświaty
- rozliczanie podatku dochodowego pracowników oświaty
- obsługa płac oświaty
- sprawozdawczość budżetowa oświaty
- rozliczanie deklaracji VAT -7 oświaty
- księgowość oświatowa
- ewidencja środków trwałych oświaty
25 759 59 31 m.sochacka@ceglow.pl 15
Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Arkadiusz Chmielewski
Konserwator
- inkasent opłat za wodę i ścieki
- zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- zamykanie zasuw wodociągowych
- odbiory przyłączy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
25 759 59 41 a.chmielewski@ceglow.pl 5
  Anna Sektas
Insp. ds. ochrony środowiska i rozliczeń wod-kan.
- umowy i rozliczenia wodno-kanalizacyjne
- zgłaszanie wywozu ścieków komunalnych
- oczyszczalnia ścieków
25 759 59 41 a.sektas@ceglow.pl 5
  Monika Czyżewska
Starszy Insp. ds. ochrony środowiska
- ochrona środowiska
- decyzje środowiskowe
- pozwolenia na wycinkę drzew
- zwierzęta bezdomne
- gospodarka odpadami komunalnymi
25 759 59 32 m.czyzewska@ceglow.pl 5
  Mirosław Gąsiorowski
Insp. ds. gospodarki komunalnej
- rozliczanie inwestycji
- naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie dróg gminnych
- inwestycje gminne
- naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
25 759 59 48 wew. 57 m.gasiorowski@ceglow.pl 25
  Agnieszka Płochocka
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
- Zamówienia publiczne i przetargi 25 759 59 49 a.plochocka@ceglow.pl 5
  Ilona Rogala
Pomoc administracyjna
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie dróg gminnych
- uzgadnianie zjazdów z dróg publicznych
25 759 59 48 wew. 49 i.rogala@ceglow.pl 5
  Krzysztof Kaska
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
- planowanie przestrzenne
- wypisy i wyrysy z MPZP
- gospodarka komunalna
- gospodarka gruntami
- numeracja porządkowa nieruchomości
- nazewnictwo ulic
- komunalizacja mienia Skarbu Państwa
25 759 59 39 k.kaska@ceglow.pl 5
  Jan Majewski
Podinspektor ds. gospodarki wodnej i nieruchomości
- spółki wodne
- warunki zabudowy
- planowanie przestrzenne
- sprawozdania wodne
25 759 59 46 j.majewski@ceglow.pl 25

Metadane

Data publikacji : 17.04.2023
Data modyfikacji : 17.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Krążała

Opcje strony

do góry