Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 05.04.2024 Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Podciernie, Gmina Cegłów na działce nr 201/2.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Podciernie, Gmina Cegłów na działce nr 201/2. Burmistrz Cegłowa ogłasza Pierwszy ustny przetarg nieograniczony wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Podciernie, Gmina Cegłów na działce nr 201/2. Do wydzierżawienia przeznacza się 6 825m² powierzchni powyżej wskazanej działki . Cena wywoławcza: 19 700,00 zł brutto Słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.04.2024 r o godzinie 17:00 w siedzibie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie, ul. Kolejowa 17, 05-319 Cegłów. Wysokość wadium: 985,00 zł Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Cegłów BS Siedlce, o/Mrozy, f/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 w terminie do 24.04.2024r Szczegółowe informacje można uzyskać na : www.ceglow.pl www.bip.ceglow.pl pod nr telefonu 25 759 59 49 i.rogala@ceglow.pl

2 04.07.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 6.000.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Cegłów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, więcej informacji w linku zamieszczonym poniżej.

Wyszukiwarka
do góry