Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału w sprawie

Cegłów, dnia 24 listopada 2023 r.

IZP.6733.5.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA CEGŁOWA

z dnia 24 listopada 2023 r.

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

iż zostały zgromadzone dowody w postępowaniu z wniosku złożonego przez Gmina Mrozy, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa zbiornika na wodę uzdatnioną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie części działek o nr ew. 677/2, 681/2, 685/2, 690/2, 694/2, 698/2 obr. Piaseczno, gmina Cegłów.

Jednocześnie informuję, iż w toku postepowania przeprowadzono stosowne procedury uzgodnienia projektu decyzji. W ich wyniku wydano następujący dokument:

postanowienie Starosty Mińskiego z dn. 07 listopada 2023 r. znak: WS.6123.1351.2023

Mając powyższe na uwadze, strony niniejszego postępowania mają prawo do zapoznania się z dowodami zebranymi w toku postępowania oraz wniesienia zastrzeżeń i uwag, w placówce Urzędu Miasta i Gminy Cegłów znajdującej się przy ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 Data publicznego ogłoszenia: 24 listopada 2023 r.

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry