Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

     Cegłów, dn. 20 maja 2024 r.

IZP.6733.1.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA CEGŁOWA

z dnia 20 maja 2024 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

iż w dniu 20 maja 2024 r. poprzez wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym (sygn. IZP.6733.1.2024), zostało zakończone postępowanie administracyjne dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działek o nr ew. 211/7, 541/3 obręb Mienia, gmina Cegłów.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów znajdującej się przy ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. W celu usprawnienia dostępu do akt sprawy wskazane jest wcześniejsze ustalenie terminu pod nr tel. 25 759-59-46.

Data publicznego ogłoszenia: 20 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Data wytworzenia : 20.05.2024
Data publikacji : 20.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry