Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Cegłów, dnia 19 czerwca 2024 r.

IZP.6733.4.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA CEGŁOWA

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

iż na wniosek Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, na inwestycję: budowa placu zabaw wraz z obiektami małej architektury i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu realizowana na cele rekreacji i rozwoju kultury fizycznej, na terenie części działki o nr ew. 76, 81, 537, 87, 88 obręb Podskwarne, gmina Cegłów.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków przez strony i możliwości zapoznania się z przedmiotowym wnioskiem i przebiegiem inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Cegłów przy ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, w godzinach urzędowania. W celu usprawnienia dostępu do zgromadzonej dokumentacji wskazane jest wcześniejsze ustalenie terminu zapoznania się z aktami sprawy pod nr tel. 25 759-59-46.

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a.

Data publicznego ogłoszenia: 19 czerwca 2024 r.

Metadane

Data publikacji : 19.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry