Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/prawo-lokalne-1/zagospodarowanie-przestrzenne/miejscowe-plany-zagospodarowan/procedury-planistyczne/procedura-planistyczna-uchwale-2/18587,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
17.07.2024, 17:33

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Cegłów - Cegłów Północ

Cegłów, 27 czerwca 2023 r.

IZP.6721.2.2023

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Cegłów – Cegłów Północ

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust.1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)
zawiadamiam/informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Cegłowie w dniu 21 czerwca 2022 roku Uchwały nr XLIX/385/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Cegłów – Cegłów Północ" oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar i granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Cegłów – Cegłów Północ określają linie rozgraniczające przedstawione na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia/ogłoszenia, stanowiącego również załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Cegłowie nr XLIX/385/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Cegłów – Cegłów Północ”.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w wyżej wymienionej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów przy ul. T. Kościuszki 4 w Cegłowie, 05-319 Cegłów, w godzinach urzędowania w terminie, o którym mowa poniżej.

Wnioski/uwagi do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów przy ulicy T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, w godzinach urzędowania, korespondencyjnie na ww. adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, o której mowa poniżej.

Uwagi/wnioski zainteresowani mogą składać lub przesyłać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, elektronicznie za pomocą platformy ePUAP na adres: Urzad_Gminy_Ceglow lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@ceglow.pl.

Wnioski/uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę oraz adres zgłaszającego, przedmiot wniosku/uwagi oraz (ewentualnie) oznaczenie nieruchomości, której wniosek/uwaga dotyczy.

Uwagi/wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Cegłowa.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Dariusz Uchman

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych w naszej jednostce jest Gmina Cegłów, mająca siedzibę w Urzędzie Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, nr tel. 25 759 59 48, e-mail: urzad@ceglow.pl    
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Łukasz Kalinowski , z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, *lub zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury planistycznej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiciejów.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. *inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z kontrahentami, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Cegłowa Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.ceglow.pl w zakładce RODO.

Metadane

Data wytworzenia : 27.06.2023
Data publikacji : 27.06.2023
Data modyfikacji : 27.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Jan Majewski

Opcje strony