Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko ds. inwestycji komunalnych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Burmistrz Cegłowa, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Ogłasza otwarty nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. inwestycji komunalnych

 

Oferta Nr 2/2023

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Cegłów, ul. T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.

Stanowisko pracy: ds. inwestycji komunalnych

Wymiar zatrudnienia – 1 etat.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe,
  6. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
  7. umiejętność rzetelnego opracowywania dokumentów oraz pism,
  8. dobra znajomość obsługi komputera, (m.in. pakiet MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
  9. znajomość ustawy:
   •  o samorządzie gminnym,
   • o pracownikach samorządowych,
   •  kodeks postępowania administracyjnego,
   • o dostępie do informacji publicznej,
   • o ochronie danych osobowych,
   • ustawa o finansowych publicznych,
   • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
   • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
  2. doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu,
  3. wysoka kultura osobista,
  4. odporność na stres,
  5. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
  6. kreatywność, samodzielność,
  7. dyspozycyjność,
  8. zdolność podejmowania decyzji.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw związanych ze sprawami gospodarki wodno-kanalizacyjnej wydawanie warunków technicznych dla sieci wod.-kan., sprawy związane z oczyszczalnią komunalną, i przydomowymi oczyszczalniami ścieków,  prowadzenie sprawozdań inwestycyjnych z zakresu wod.-kan., sprawozdania z pracy oczyszczalni, zamawianie materiałów eksploatacyjnych dla oczyszczalni i sieci wod-kan, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa wodnego: zakłócanie stosunków wodnych, naliczanie opłat za korzystanie z wód.
  2. prowadzenie rejestru awarii sieci wod.-kan.,
  3. prowadzenie spraw dla sieci ciepłowniczych i gazowych,
  4. zamawianie materiałów wodno – kanalizacyjnych,
  5. ciągłe prowadzenie analizy stanu mienia (sieci wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnia) przygotowywanie wniosków inwestycyjnych, opracowywanie analiz i wniosków dotyczących poprawy funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnych,
  6. nadzorowanie inwestycji wodno - kanalizacyjnych, prowadzenie spraw projektowych

i dokumentacyjnych,

  1. współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych,
  2. zamówienia dla taboru komunalnego i sprzętu komunalnego stanowiącego mienie Gminy Cegłów oraz sprawy z tym związane, prowadzenie rejestru napraw Pracownika nie dotyczy rozliczanie zużytego paliwa,
  3. inne zadania zlecone przez kierownika.

 

 1. Warunki pracy
  1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy,

- praca biurowa,

- stała praca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

b)   Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy bez windy,

- narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, telefon,

- praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- budynek Urzędu Miasta i Gminy z barierami architektonicznymi, nie dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich,

- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

- brak oznaczeń dla osób niewidomych,

- praca w systemie czasu pracy: poniedziałek 8:00 – 18:00; wtorek – czwartek 8:00 16:00, piątek 8:00 – 14:00.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) - zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny na stronie BIP – www.bip.ceglow.pl),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz stażu pracy,
  5. klauzula RODO
  6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 

 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 6 ppkt. d- powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

7. Termin i miejsce składania ofert

Oferty z dokumentami w zamkniętej kopercie, opisane imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego wraz z adnotacją "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. inwestycji komunalnych " należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Cegłów w biurze obsługi interesanta, które znajduje się na parterze budynku (adres: Urząd Miasta i Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4; 05–319 Cegłów) w terminie do dnia 23 listopada 2023 r. do godziny 16:00. Oferty mogą też zostać nadane pocztą – listem poleconym. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Cegłów nie później niż w dniu 23 listopada 2023 r. do godz. 16:00. Oferty, które nie wpłynął ww. określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

 

8. Informacje dodatkowe

 1. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, w następującej kolejności:
  1. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania w terminie do 10 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert.
  2. II etap: przeprowadzenie testu znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.
  3. III etap: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy w terminie wyznaczonym przez Komisję.
 2. Kandydaci dopuszczeni do udziału w II i III etapie konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie
  o terminie testu.
 3. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu zobowiązani są do stawienia się na posiedzenie Komisji w wyznaczonym terminie.
 4. Niestawiennictwo kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 5. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez poszczególnych członków Komisji.
 6. Członkowie Komisji mają prawo zadawania kandydatom pytań z zakresu, o którym mowa w ogłoszeniu Burmistrza o naborze na wolne stanowisko.
 7. Do III etapu przejdzie troje kandydatów z najwyższą liczbą punktów uzyskaną na teście. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż 3 kandydatów, dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby osób w III etapie.
 8. W przypadku, gdy wpłynie trzy lub mniej ofert Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia testu i przeprowadzić tylko rozmowę kwalifikacyjną.
 9. Każdy członek Komisji w III etapie postępowania kwalifikacyjnego ocenia każdego z kandydatów
  w skali 1-5.
 10. Punktacja dokonana przez członków Komisji podlega zsumowaniu.
 11. Po zsumowaniu uzyskanych punktów wyłoniony zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, ale nie mniejszą niż 14.
 12. W przypadku, gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden kandydat Komisja przeprowadza głosowanie tajne - typując spośród kandydatów mających tę samą, a jednocześnie największą liczbę punktów.
 13. Komisja konkursowa sporządza protokół.
 14. Po podpisaniu protokołu z obrad Komisji Przewodniczący Komisji ogłasza wynik konkursu.
 15. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cegłów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
 16. Urząd Miasta i Gminy Cegłów nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Cegłów przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyników naboru w BIP Urzędu. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Metadane

Data publikacji : 08.11.2023
Data modyfikacji : 08.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Krążała

Opcje strony

do góry