Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/praca/aktualne/19305,Stanowisko-ds-ksiegowosci.html
17.07.2024, 19:26

Stanowisko ds. księgowości

Oferta Nr 1/2023

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Cegłów, ul. T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.

Stanowisko pracy: ds. księgowości

Wymiar zatrudnienia – 1 etat.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie min. wyższe,
  6. minimum 3-letni staż pracy w księgowości,
  7. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
  8. umiejętność rzetelnego opracowywania dokumentów oraz pism,
  9. dobra znajomość obsługi komputera, (m.in. pakiet MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
  10. znajomość ustawy:
   •  o samorządzie gminnym,
   • ustawa o finansowych publicznych;
   • ustawa o rachunkowości
   • ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
   •  o pracownikach samorządowych,
   •  kodeks postępowania administracyjnego,
   • o dostępie do informacji publicznej,
   • o ochronie danych osobowych,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
  2. doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu,
  3. wysoka kultura osobista,
  4. odporność na stres,
  5. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
  6. kreatywność, samodzielność,
  7. dyspozycyjność,
  8. zdolność podejmowania decyzji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. bieżąca i terminowa dekretacja dokumentów i ewidencja księgowa dochodów Urzędu Miasta i Gminy Cegłów,
  2.  bieżąca i terminowa dekretacja dokumentów i ewidencja księgowa organu,
  3. bieżąca i terminowa ewidencja księgowa dochodów jednostek oświatowych
  4. bieżąca analiza, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych oraz klasyfikacji budżetowej dochodów jednostek oświatowych,
  5. bieżąca analiza, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych oraz klasyfikacji dochodów Urzędu Miasta i Gminy Cegłów i organu,
  6. terminowe przekazywanie okresowych sprawozdań budżetowych jednostek oświatowych w zakresie dochodów,
  7. terminowe przekazywanie okresowych sprawozdań budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Cegłów i organu (Rb-27s, Rb-N),
  8. terminowe wystawianie wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych i pozwów sądowych,
  9. przygotowanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych,
  10. bieżąca i terminowa ewidencja księgowa związana z Zakładowym Funduszem Świadczeń  Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Cegłów
  11. podpisywanie dokumentów księgowym pod względem formalno – rachunkowym,
  12. zastępstwo w prowadzeniu kasy w czasie nieobecności kasjera,
  13. ścisła współpraca z kierownikami jednostek podległych Gminie  i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w zakresie rozliczeń tych jednostek, a Urzędem Miasta i Gminy,
  14. wystawianie faktur za czynsze dzierżawne, najmu, sprzedaż składników majątkowych i inne usługi świadczone przez Urząd Miasta i Gminy Cegłów
  15. analiza zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa finansów publicznych i innych ustaw,
  16. inne zadania zlecone przez kierownika.
 3. Warunki pracy
  1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy,

- praca biurowa,

- stała praca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

b)   Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy bez windy,

- narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, telefon,

- praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

- budynek Urzędu Miasta i Gminy z barierami architektonicznymi, nie dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich,

- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

- brak oznaczeń dla osób niewidomych,

- praca w systemie czasu pracy: poniedziałek 8:00 – 18:00; wtorek – czwartek 8:00 16:00, piątek 8:00 – 14:00.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) - zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny na stronie BIP – www.bip.ceglow.pl),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz stażu pracy,
  5. klauzula RODO
  6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 

 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 6 ppkt. d- powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

7. Termin i miejsce składania ofert

Oferty z dokumentami w zamkniętej kopercie, opisane imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego wraz z adnotacją "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. księgowości" należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Cegłów w biurze obsługi interesanta, które znajduje się na parterze budynku (adres: Urząd Miasta i Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4; 05–319 Cegłów) w terminie do dnia 9 października 2023 r. do godziny 16:00. Oferty mogą też zostać nadane pocztą – listem poleconym. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Cegłów nie później niż w dniu 9 października 2023 r. do godz. 16:00. Oferty, które nie wpłynął ww. określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

 

8. Informacje dodatkowe

 1. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, w następującej kolejności:
  1. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania w terminie do 10 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert.
  2. II etap: przeprowadzenie testu znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.
  3. III etap: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy w terminie wyznaczonym przez Komisję.
 2. Kandydaci dopuszczeni do udziału w II i III etapie konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie
  o terminie testu.
 3. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu zobowiązani są do stawienia się na posiedzenie Komisji w wyznaczonym terminie.
 4. Niestawiennictwo kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 5. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez poszczególnych członków Komisji.
 6. Członkowie Komisji mają prawo zadawania kandydatom pytań z zakresu, o którym mowa w ogłoszeniu Burmistrza o naborze na wolne stanowisko.
 7. Do III etapu przejdzie troje kandydatów z najwyższą liczbą punktów uzyskaną na teście. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż 3 kandydatów, dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby osób w III etapie.
 8. W przypadku, gdy wpłynie trzy lub mniej ofert Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia testu i przeprowadzić tylko rozmowę kwalifikacyjną.
 9. Każdy członek Komisji w III etapie postępowania kwalifikacyjnego ocenia każdego z kandydatów
  w skali 1-5.
 10. Punktacja dokonana przez członków Komisji podlega zsumowaniu.
 11. Po zsumowaniu uzyskanych punktów wyłoniony zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, ale nie mniejszą niż 14.
 12. W przypadku, gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden kandydat Komisja przeprowadza głosowanie tajne - typując spośród kandydatów mających tę samą, a jednocześnie największą liczbę punktów.
 13. Komisja konkursowa sporządza protokół.
 14. Po podpisaniu protokołu z obrad Komisji Przewodniczący Komisji ogłasza wynik konkursu.
 15. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cegłów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
 16. Urząd Miasta i Gminy Cegłów nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Cegłów przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyników naboru w BIP Urzędu. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2023
Data modyfikacji : 26.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Krążała

Opcje strony