Wójt Gminy Cegłów ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymnagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009r, Nr 184, poz. 1436 ze zm) .

Termin składania ofert upływa 9  maja 2014r