„Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2020-2035”

Poddany konsultacjom projekt dokumentu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2020-2035” zostanie umieszczony wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://ceglow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cegłów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przedstawienia przez mieszkańców na piśmie lub
w formie elektronicznej ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian w tym projekcie.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem imienia
i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, należy złożyć na piśmie
w Urzędzie Gminy Cegłów (Biuro Obsługi Klienta), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
urzad@ceglow.pl albo w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy na platformie ePUAP za pomocą przygotowanego formularza zgłaszania uwag.

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 24.09.2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://ceglow.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cegłów.

Podstawa prawna:

-        art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506),