I ustny nieograniczony przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mieni Gmina Cegłów stanowiąca działkę ewidencyjną nr 211/6 o powierzchni 0,1044 ha.

Dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 211/6 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr IZP.6730.82.2016 z dnia 19 maja 2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku mieszkalnego, budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłącza do kanalizacji.

 

Cena wywoławcza dla działki nr 211/6 w Mieni wynosi 55 000,00 zł netto. Słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2019r o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Cegłów Wysokość wadium dla działki 211/6 wynosi 5 500,00 Słownie pięć tysięcy pięćset złotych. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Gminy Cegłów BS Mrozy o/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 w terminie do 02.09.2019r.