Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiciejów i Mienia Gmina Cegłów

CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych


Tryb zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warunki:


Termin realizacji:
zamówienia do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2018-04-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów Sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
CENA 60%
GWARANCJA 40%


Wadium:
50 000ZŁ

Uwagi:


Firmy uczestniczące