Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (0)
        Osoby (0)

Organy Gminy
    Włodarze (2)
    Rada Gminy Cegłów (0)
        Rada Gminy VIII kadencji (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (5)
                zawiadomienie o posiedzeniu komisji (63)
            Sesje Rady Gminy (43)
            Transmisja obrad on line (1)
            Interpelacje radnych (0)
        Rada Gminy VII kadencji (1)
            Przewodniczący Rady Gminy (1)
            Wiceprzewodniczący Rady Gminy (0)
            Komisje Rady Gminy (1)
                Komisja Rewizyjna (7)
                Komisja Finansów (11)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (4)
                Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska (11)
                Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego (8)
            Sesje Rady Gminy (24)
        Rada Gminy VI kadencji (1)
            Przewodniczaca Rady Gminy VI kadencji (0)
            Wice przewodniczący Rady Gminy Vi kadencji (0)
            Komisje Rady Gminy VI kadencji (0)
        Oświadczenia majątkowe (8)
        Protokoły (0)
            Protokoły Rady Gminy VI kadencji (9)
            Protokoły Rady Gminy VII kadencji (54)
    Rada Miejska (0)
        Rada Miejska VIII kadencji (0)
            Sesje Rady Miejskiej (12)
            Komisje Rady Miejskiej (17)
        Transmisja on-line (1)

Gmina Cegłów
    Charakterystyka ogólna (2)
    Dane statystyczne (2)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły (1)
        Pomoc Społeczna (3)
        Instytucje kultury (2)
    Jednostki pomocnicze-sołectwa (3)
        Sołectwo Cegłów (1)
        Sołectwo Huta Kuflewska (1)
        Sołectwo Kiczki Pierwsze (1)
        Sołectwo Kiczki Drugie (1)
        Sołectwo Mienia (1)
        Sołectwo Pełczanka (1)
        Sołectwo Piaseczno (1)
        Sołectwo Podciernie (1)
        Sołectwo Podskwarne (1)
        Sołectwo Posiadały (1)
        Sołectwo Rososz (1)
        Sołectwo Rudnik (1)
        Sołectwo Skupie (1)
        Sołectwo Skwarne (1)
        Sołectwo Tyborów (1)
        Sołectwo Wiciejów (1)
        Sołectwo Wola Stanisławowska (1)
        Sołectwo Woźbin (1)
        Sołectwo Wólka Wiciejowska (1)
    Inne jednostki (0)
        Ośrodek Zdrowia (1)
        Ochotnicze Straże Pożarne (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Organizacje pozarządowe (4)
        konsultacje (8)
        konkursy (33)
        Sprawozdania (6)
    Ogłoszenia (34)
        plany postępowań o zamówienie publiczne (6)
        Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dn. 04.11.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę na działkach nr ew. 541/1, 541/2, 541/3. (2)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Regulaminy Urzędu Miasta i Gminy (0)
            Regulamin wynagradzania (5)
            Regulamin pracy (4)
            Regulamin organizacyjny (2)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry publiczne i ewidencje (5)
    Oświadczenia majątkowe (22)
    Skargi i wnioski (1)
    Dostępność (0)

Przetargi
    Otwarte (19)
    Zakończone (7)
    Roztrzygnięte (152)
    Nierostrzygnięte (102)
    Zapytania ofertowe (35)
    Nieruchomości (9)
   

Platforma zakupowa

(0)

Praca
    Nabór pracowników samorządowych (36)
    Konkursy (10)
    Formularze (0)
    Ogłoszenia wyników naboru (27)
    Ogłoszenia (5)

Prawo lokalne
    Statut (2)
    Uchwały (1)
        VI kadencja 2010 - 2014 (63)
        VII kadencja 2014 - 2018 (0)
            2014 (14)
            2015 (137)
            2016 (112)
            2017 (129)
            2018 (100)
        VIII kadencja 2018 - 2023 (0)
            2018 (34)
            2019 (113)
            2020 (89)
            2021 (97)
            2022 (94)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2015 (17)
        2014 (7)
        2016 (2)
        2021 (2)
    Strategia rozwoju (1)
    Budżet (0)
        2014 (6)
        2015 (6)
        2016 (8)
        2017 (7)
        2018 (8)
        2019 (7)
        2020 (8)
        2021 (8)
        2022 (4)
    Podatki i opłaty lokalne (5)
        Podatki w 2016r. (7)
        Opłaty lokalne 2016 (1)
        Podatki w 2017r (7)
        Podatki w 2018 r. (7)
        Podatki w 2019r. (5)
        Podatki w 2020r (4)
        nr konta dla wpłat za odbiór odpadów komunlanych (1)
        Podatki w 2021r (4)
        Podatki w 2022 (4)
    Zagospodarowanie przestrzenne (5)
        Studium zagospodarowania przestrennego (3)
        Postepowania administracyjne w zakresie zagospodarowania przestrzennego (96)
        Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Cegłów obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (1)
        Linia 400 kV (8)
        postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
        Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów z 2015 roku. (2)
        Zmiana miejscowego planu (2021) (6)
    Środowisko (2)
        Postępowanie administracyjne ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
            2014 (20)
            2015 (12)
                Budowa tuczarni w Mieni (19)
                Budowa obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego (8)
                Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową parkingu (1)
                Przebudowie drogi gminnej Piaseczno-Skupie (3)
                Przebudowa drogi gminnej nr. 220112W w miejscowości Wiciejów i Tyborów (2)
                Przebudowa drogi gminnej nr 220106 w miejscowości Mienia i Pełczanka Gmina Cegłów (3)
            Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w Wiciejowie i Mieni (4)
            2016 (16)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów (4)
                Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów (13)
                Rozbudowa i przebudowa stacji paliw płynnych wraz z myjnią i obiektami towarzyszącymi na działce o nr ew. 149 w m. Cegłów (1)
            2017 (0)
                Planowana budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach oznaczonych nr ew. 1386/2, 1387/2, 1388/2, 1997 w miejscowości Cegłów, gm. Cegłów. (1)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posiadały, Rososz, Piaseczno, Mienia i Cegłów, gm. Cegłów, (1)
                Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu w obszarze "Wodynie - Łuków" dla ExxonMobil Poland Sp. z.o.o. przeniesionej dla ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z.o.o. (1)
                Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć Pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (6)
                Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 MIN 5530 A na działce oznaczonej nr ew. 690/1 i 694/1 w miejscowości Piaseczno, gm. Cegłów (3)
                Postępowanie dotyczące robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy linii 400 kV (6)
            2018 (0)
                Rozbudowa części budynku inwentarskiego do chowu kur niosek na działkach ozn. nr ew. 644, 646,649/1, 649/2 w miejscowości Posiadały, gm. Cegłów (1)
                Przedłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie (3)
                Zmiana lasu na użytek rolny na części działki o nr ew. 540/6 w obrębie Piaseczno, gm. Cegłów. (1)
                Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów, Wiciejów, gm. Cegłów (1)
                Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów, gm. Cegłów (4)
            2019 (0)
                Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z.o.o., BT 14015 Cegłów Maz Bis (0)
                Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów- Mrozy od KM 9+390 do KM 9+ 490 wraz z budową kładki dla ciągu pieszo-rowerowego KM 9+440 przez rzekę Mienia" (0)
                Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W realizowanej w ramach zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku od km 5+398 do km 6 + 784 (0)
                Budowa instalacji naziemnych dwóch zbiorników na gaz płynny na działkach ewidencyjnych nr 540/3, 540/4, 540/6 i 540/7 w miejscowości Piaseczno, gm. Cegłów (0)
                Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego SOKOLNIK II w granicach działki nr 935/1, 937, 938, 1072, 939, 940/1 obręb Sokolnik, gm. Mrozy (2)
            2020 (6)
            2021 (4)
            2022 (6)
        Pozwolenia wodno-prawne (14)
        Pozwolenia zintegrowane (1)
        PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH (1)
        Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów (5)
    Gospodarka gruntami i nieruchomościami (3)
        Zakończone (9)
    Inne (4)
    Kwalifikacja wojskowa (1)
    Petycje (0)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2019 (1)
        podstawa prawna (0)
        petycje kierowane do Wójta Gminy Cegłów (1)
        petycje kierowane do Rady Gminy Cegłów (1)
    Karta Dużej Rodziny (2)
    Analiza gospodarką odpadami (4)
    Woda i ścieki (1)

Oświata
    Sprawozdania (10)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Rekrutacja (4)
    Podstawowa kwota dotacji (0)
        2017 (1)
        2018 (3)
        2019 (2)
        2020 (1)
        2021 (1)
        2022 (3)
    Statystyczna liczba uczniów (0)
        2017 (1)

Pomoc publiczna
    2013 (2)
    2014 (2)
    2016 (3)
    2017 (3)
    2018 (3)
    2019 (1)
    2020 (1)
    2021 (1)

Wybory
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (8)
    Wybory samorządowe (0)
    Wybory uzupełniajce do Senatu RP (5)
    Wybory samorządowe 2014 (17)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (21)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (18)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cegłów 2016 (16)
    Wybory samorządowe 2018 (32)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (15)
    wybory do izb rolniczych 2019 (2)
    wybory do Sejmu i Senatu 2019 (14)
    Wybory prezydenckie 2020 (22)
        Materialy Szkoleniowe (2)
    wybory uzupełniające (14)

Referenda Ogólnokrajowe
    2015 (16)

Wybory Ławników 2019
    Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 (1)

Powszechny Spis Rolny 2020
    2020 (2)

Obwieszczenia
    Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego (10)
    Obwieszczenia Ministra Rozwoju (1)
    Obwieszczenia Starosty Mińskiego (12)
    Państwowe Gospodarstwo Wodne (7)
    Obwieszczenia Burmistrza (2)
    Obwieszczenia Generalnego Dyrekotra Ochrony Środowiska (1)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

Instrukcja korzystania z BIP
    Instrukcje obsługi (1)

RODO
    Ochrona Danych Osobowych (2)
    Cyberbezpieczeństwo (1)

Narodowy spis powszechny 2021
    Narodowy spis powszechny 2021 (2)

Działania na rzecz dostępności
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2)

SPZOZ w Cegłowie
    Informacje (1)
    Regulamin (1)
    Cennik (1)
    Zakres świadczeń (1)
    Konkursy (6)

2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij