IZP.6825.3.2020

Cegłów 21 maja 2021 r.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Cegłów

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonej w Hucie Kuflewskiej obejmującej działki nr 23/1 o pow. 0,59 ha na dzień 01 lipca 2000r i działki nr 23/2 o pow. 0,30 ha na dzień 01 lipca 2000r – w związku z działaniami zmierzającymi do ich komunalizacji

Na podstawie art. 5, ust. 1, pkt 1, art. 7, ust.1, w związku z art. 17 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami)

obwieszczam, że:

w dniach od 24 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu spis i karty inwentaryzacyjne części mienia komunalnego gminy Cegłów obejmująca nieruchomość położoną w Hucie Kuflewskiej, o łącznej powierzchni 0,89 ha na dzień 1 lipca 2000r obejmujący działkę nr:

23/1 o pow. 0,59 ha

23/2 o pow. 0,30 ha

Zainteresowane osoby i jednostki mogą zapoznać się ze spisem i kartami inwentaryzacyjnymi oraz wnosić ewentualne zastrzeżenia w określonym wyżej terminie w Wydziale Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Cegłów w godzinach pracy urzędu.