W związku z art. 33 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) Wójt Gminy Cegłów, jako organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej rozbudowy i przebudowy stacji paliw płynnych wraz z myjnią i obiektami towarzyszącymi  na działce ozn. nr ew. 149 w m. Cegłów przez ATIP Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 30, 05-074 Halinów, zawiadamia, iż termin wskazany na zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją oraz treścią przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wyznacza się do dnia 17 czerwca 2017 r.