Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowosci Woźbin i Latowicz-Rozstanki

CPV:
45.11.12.00-0, 45.11.23.30-7, 45.22.21.10-3, 45.11.12.91-5, 45.32.00.00-6, 44.51.12.00-7, 16.31.00.00-1.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
15.10.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Dariusz Uchman

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2014-07-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-07-10 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd gminy cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
17 000,00zł

Uwagi:
Prośba o przedłużenie terminu związania ofertą
Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.) (dalej ustawa P.z.p) Zamawiający, Gmina Cegłów zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu na "Kompleksową rekultywację gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i LatowiczRozstanki" (nr sprawy: IZP.272.8.20 14), o okres 30 dni, tj. do dnia 7 września 2014 r.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00 na numer faksu:25 759 5938 lub osobiście.
Nie wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p.


Firmy uczestniczące