Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/150/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29.12.2015r. zwalnia się
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2015r. poz. 1359).

Zwolnienie to przysługuje rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej Rodziny
i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów.

Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu skorzystania ze zwolnienia należy w Urzędzie Gminy Cegłów złożyć wniosek
o zwolnienie. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal się uczą wraz
z wnioskiem należy złożyć
dokument potwierdzający kontynuowanie nauki.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Cegłów lub poniżej.