Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową oraz utwardzeniem terenu

CPV:
712470000-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, specjalności w zakresie sieci elektrycznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych , wentylacyjnych cieplnych i min. pięcioletnim stażem w prowadzeniu nadzorów.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z zakresem wykonywanych czynności, informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z informacją, że osoby posiadają wymagane uprawnienia. .
Ocena czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, nastąpi na podstawie wymaganych w niniejszym postępowaniu i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia któregoś z warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
zakończenie z dniam ostatecznego rozliczenia prac. (przewidywany termin zakończenia robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 31 maja 2017r.)

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-04-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-04-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące