Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środwiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości informację o publicznej rozprawie administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji gospodarstwa rolnego w Mieni.

Rozprawa odbedzie się 12 maja 2014r.w Urzędzie Gminy Cegłów.