Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Remont miejsc postojowych dla turystów od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik.

CPV:
45.11.27.20-8, 45.23.62.90-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch robót bu-dowlanych polegających na wykonaniu prac budowlanych polegających wy-konaniu nawierzchni z kostki brukowej o wartości robót minimum 30 000,00zł brutto każda z robót.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budow-nictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) na stanowisku kierownika
robót drogowych min. o specjalności drogowej w ograniczonym zakresie oraz minimum 2-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy.
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej - oświadczenie.


Termin realizacji:
28 marca 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-01-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-01-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
okres ggwarancji - 20pkt.


Wadium:
2000,00 zł (dwa tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące