Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów

CPV:
30200000-1, 48000000-8, 50312000-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- oświadczenie,
2)posiadają wiedzę i doświadczenie, lub wykażą, że będą dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania dostaw objętych zamówieniem, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie trzech ostatnich lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy ( odrębne umowy, zlecenia itp.) sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 300 tys. każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonane należycie
3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - oświadczenie,
4)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - oświadczenie.


Termin realizacji:
35 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-01-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-01-15 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90pkt.
Czas trwania okresu gwarancyjnego na komputery - 10pkt


Wadium:
10000,00zł (dziesięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące