Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia wynosi 14 miesięcy licząc od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę, na podstawie dokumentacji projektowej dołączonej do SWZ, przy czym ostateczny termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznacza się do dnia 30 grudnia 2023 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2022-05-04 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-05-04 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
CENA 60%
GWARANCJA 40%


Wadium:
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100

Uwagi:


Firmy uczestniczące