Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów, Gmina Cegłów"

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
11 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-07-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-07-01 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:
30 000zl

Uwagi:


Firmy uczestniczące