Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na tere-nie Gminy Cegłów - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie

CPV:
71247000-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 30000euro

Warunki:
o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże osoby posiadające kwalifikacje zawo-dowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) do projektowania w specjalności architektonicznej, spe-cjalności konstrukcyjno-budowlanej min. trzyletnim doświadczeniem.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada wykaz osób które będą uczestni-czyć w wykonywaniu zamówienia z zakresem wykonywanych czynności, informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z informacją, że osoby posiadają wymagane uprawnienia.

Ocena czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, nastąpi na podstawie wymaganych w niniejszym postępowaniu i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia któregoś z warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
Rozpoczęcie: dzień podpisania umowy z Wykonawcą, Zakończenie: z dniem ostatecznego rozliczenia prac. (przewidywany termin zakończenia robót budowla-nych 31 sierpnia 2015r.)


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2014-12-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-12-29 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące