Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Cegłów wykonanie instalacji elektrycznych

CPV:
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45300000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
B. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
C. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł;
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 100.000,00 zł;
D. zdolności technicznej lub zawodowej: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.)


Termin realizacji:
2 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 31 lipca 2021 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w terminie określonym w Rozdziale X.

Oferty można składać do:
2021-05-11 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-05-11 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
URZĄD GMINY CEGŁÓW, UL. KOŚCIUSZKI 4, 05-319 CEGŁÓW

Kryteria wyboru:
Cena 60%
Gwarancja 20%
Gwarancja dla paneli i instalacji fotowoltaicznych 20%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące