Zamawiający:
Gmina Cegłow

Tytuł przetargu:
Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Cegłów

CPV:
Część 1:
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Część 2:
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
Część 3:
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45300000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne


Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
B. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
C. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

dla części 1 50.000,00 zł;
dla części 2 50.000,00 zł;
dla części 3 100.000,00 zł;

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum:

dla części 1 50.000,00 zł;
dla części 2 50.000,00 zł;
dla części 3 100.000,00 zł;

D. zdolności technicznej lub zawodowej:

1) dla części 1:

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.);

2) dla części 2:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) dla części 3:
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).


Termin realizacji:
Część 1 - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 15 lipca 2021 r.
Część 2 - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 30 czerwca 2021 r.
Część 3 - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 31 lipca2021 r.


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w terminie określonym w Rozdziale X.

Oferty można składać do:
2021-04-14 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-04-14 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Cegłów, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4

Kryteria wyboru:
Dla części 1 i 2: Cena 60%, Gwarancja 40%
Dla części 3: Cena 60%, Gwarancja 20%, Gwarancja dla paneli i instalacji fotowoltaicznych 20%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące