Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów

CPV:
90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
1. oudzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
a)zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) lub zezwolenie na przetwarzanie od-padów wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w zakresie co najmniej następujących odpadów: 15 01 01, 15 01 02,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99;
b)jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów w Gminie Cegłów,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 600 Mg rocznie.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
-dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon samochodowych itp.
-samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności kontenerów KP 7,
o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpa-dy. Baza pojazdów nie może być zlokalizowana w odległości większej niż 60km od Gminy Cegłów.
Pojazdy powinni być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiające weryfikację danych.
5)sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada opłaconą polisę) w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy)


Termin realizacji:
od 1-31-2015r. do 31-12-2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
Cegłów, ul. Kośiuszki 4
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2014-12-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-12-22 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy
Cegłów, ul. Kościuszki 4
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80pkt.
Poziom recyklingu - 20pkt.


Wadium:
10 000,00zł (dzieisęć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące