Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cegłów oraz oświetlenia budynków i nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Cegłów.

CPV:
50 23 21 00-1

Tryb zamówienia:
nieograniczony, poniżej 30 000euro.

Warunki:
1)posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. (Załącznik nr 2 do siwz)
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. (Załącznik nr 2 do siwz)
3)dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. (Załącznik nr 2 do siwz)
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. (Załącznik nr 2 do siwz)


Termin realizacji:
od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr. 1


Oferty można składać do:
2014-12-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-12-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące