Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów

CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, Kancelaria Ogólna.

Oferty można składać do:
2020-11-09 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2020-11-09 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 60%
Gwarancja 40%


Wadium:
30.000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące