Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Inwestycji Finasów, Rady Gminy Cegłów,  które odbędą się w dniu

16 września 2020 r. (środa) godz. 14:00 w Budynku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie (adres: ul. Kolejowa 17, 05-319 Cegłów)

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 

1.      Informacja w sprawie podatków.

2.      Informacja na temat wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

3.      Analiza wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych złożonych przez Gminę.

4.      Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie Gminy Cegłów.

5.      Analiza stopnia ściągalności należności podatkowych na rzecz gminy w I półroczu 2020 r

6.      Analiza stanu zadłużenia budżetu gminy, terminowości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za I półrocze 2020 r.

7.      Sprawy różne.