Wójt Gminy Cegłów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Cegłów.

Spis zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku

 

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie gminy Cegłów;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1)      Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym.

2)      Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na postawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

3)      Wynagrodzenie rachmistrza jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

4)      Rachmistrze będą dokonywać spisu wyłącznie na urządzeniach mobilnych.

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego  powinna zawierać:

1)      Zgłoszenie kandydata ma rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualne miejsce zatrudnienia lub uczelnię w przypadku studentów.

2)      Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.

3)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Składanie ofert:

1)      Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, w kopertach z napisem ,, Nabór na rachmistrza spisowego – powszechny spis rolny”

2)      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie lub będę niekompletne nie będą rozpatrywane.

3)      Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

4)      Dodatkowych informacji udziela Kierownik Wydziału Administracyjno Organizacyjnego Pani Justyna Cholewińska – Michalczyk te. 759-59-34