Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Cegłów, Gmina Cegłów

CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
15.10.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2020-06-30 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2020-06-30 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów Sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:
10 000zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące