Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Cegłów informuje, że wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.  Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

W celu otrzymania zaświadczenia Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy w Cegłowie (wejście od poczty) do dnia 26 czerwca 2020 r.  (od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu).

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę.


Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.