Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mieni Gmina Cegłów stanowiąca działkę ewidencyjną nr 211/1 o powierzchni 0,1012 ha.

Dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 211/1 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr IZP.6730.38.2017 z dnia 26 września 2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku mieszkalnego, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłącza do kanalizacji.

Cena wywoławcza dla działki nr 211/1 w Mieni wynosi 45 000,00 zł netto. Słownie czterdzieści pięć tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2020r o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Cegłów Wysokość wadium dla działki 211/1 wynosi 4 500,00 Słownie cztery tysiące pięćset złotych. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Gminy Cegłów BS Mrozy o/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 w terminie do 26.06.2020r.

Lokalizacja nieruchomości