INFORMACJA
dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w gminie Cegłów

 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

1) SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

                   Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych może dokonać pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego utworzonego i zarejestrowanego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na druku formularza
- załącznik nr 1 . Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy lub osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, która dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście - osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

 

2)   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy składać w Urzędzie Gminy Cegłów u Pani Wiolety Gałązka - Inspektora ds. kadr w pok. nr 16
w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.

·                Poniedziałek 8oo - 18 oo

·                Wtorek – Czwartek 800 - 1600

·                Piątek: 800 - 1400

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa w piątek
10 kwietnia 2020 r.
W tym dniu zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 14oo.

 

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej. Komisarz wyborczy może powołaćich kandydatury w skład komisji
w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców,o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - uzupełnienie przez komisarza wyborczego spośród wyborców określa  załącznik nr 2 do niniejszej informacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Cegłowie należy kontaktować się z Panią Wioletą Gałązka tel. 25 759 59 44,

Cegłów, 3 marca 2020 roku

Wójt Gminy Cegłów
Marcin Uchman