Uchwała nr XVIII.126.19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cegłów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003