uchwała nr XVII.118.19 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów”