Uchwała nr XIII.83.19 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przejętego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego