Uchwała nr XIII.81.19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów,