Uchwała Nr XIII.78.19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cegłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.