Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełczanka, Gmina Cegłów

CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia 15.10.2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2018-07-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-07-27 godz: 10:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, Sala Konferencyjna

Kryteria wyboru:
Cena 60%
Gwarancja 40%


Wadium:
60 000 złotych

Uwagi:


Firmy uczestniczące