Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji - Kompleksowa rekultywacja składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz-Rozstanki

CPV:
71247000-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowla-nej.

Termin realizacji:
do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr. 1


Oferty można składać do:
2014-09-11 godz: 08:45

Otwarcie ofert:
2014-09-11 godz: 09:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące