Podatki płacone w gminie są podatkami bezpośrednimi płaconymi od:
- gruntów rolnych,
- nieruchomości (od gruntów, budynków i budowli)
- lasów
- transportowy (od pojazdów powyżej 3,5 t)

Podstawą opodatkowania gruntów, nieruchomości i lasów jest powierzchnia.

Własciciele i władający gruntami o łącznej powierzchni 1 ha i więcej sa posiadaczami gospodarstwa rolnego.

Podatek wynosi równowartość 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego.

Cenę żyta do obliczenia podatku ustala corocznie Rada Gminy. Cena ta nie może przekraczać ceny żyta za jedenaście ostatnich kwartałów podawanej corocznie przez Prezesa GUS.

Hektar przeliczeniowy zależy od klasy bonitacyjnej gruntu. Zgodnie z przepisami grunty rolne są klasyfikowane wg klas od I do VI w zależności od rodzaju gleby. W zależności od klasy gruntu są stosowane odpowiednie przeliczniki. Im gorsza gleba tym tym mniejsza wartość hektara przeliczeniowego w stosunku do hektara fizycznego. Klasy gruntu ustala starosta powiatowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klasy gruntu V i VI sa zwolnione z podatku. Wstępują też inne ulgi zwolnienia w podatku rolnym opisane w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póż. zm),

Właściele i władający nieruchomościmi (poniżej 1 ha fizycznego) płacą podatek od nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia mierzona w m2. Wartość podatku od 1 m2 ustala corocznie Rada Gminy ograniczona górną granicą stawki podatku ustaloną przez Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości zależy od sposobu korzystania; na cele działalności gospodarczej, na świadczenie usług związanych z ochroną zdrowia, pod wodami i jeziorami, na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym i na cele mieszkalne.

Właściciel nieruchomości, którego część gruntów jest sklasyfikowana jako grunty  rolne płaci od tej powierzchni roczny podatek o równowarości 5 q żyta od hektara fizycznego w cenie przyjetej przez Radę Gminy do obliczenia podatku. Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości opisane są w ustawie z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U z 2010 r. Nr 95 poz.613 z póź. zm).

Podatek od budynków zależy od przeznaczenia budynku. Najniżej opodatkowane są budynki mieszkalne. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa mierzona po obrysie ścian wewnętrzynych, bez klatek schodowych i szybów windowych. Do powierzcni użytkowej dla celów podatków bezpośrednich wlicza się wszystkie pomieszczenia w budynku.

Powierzchnia pomieszczeń o wysokości poniżej 2,20 m do 1,40 m jest opodatkowana w wysokości 50%, powierzchnia poniżej 1,40 m wysokości jest pomijana.

Budynki inne niż mieszkalne stanowią tzw. pozostałe budynki. Rolnik (właściciel, władający) gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku od pozostałych budynków.

Podatek od pozosytałych budynków zależy od sposobu wykorzystania tych budynków.

Podatek od budowli wynosi 2% ich wartości przed pomniejszeniem o odpisy amortyzacyjne.

Podstawą podatku leśnego jest cena 1 m3 drewna za trzy kwartały roku poprzedniego podana przez Przezesa GUS. Rada Gnminy może obniżyć cenę podaną przez GUS do naliczenia podatki Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość 0,22m3 drewna w cenie przyjętej do podatku przez Radę Gminy. Zwolnienia i inne ulgi w podatku leśnym są podane w ustawie z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 z póź. zm.).

Podatki rolny, leśny i od nieruchomości sa płacone w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada na podstawie decyzji Wójta ustalającej wysokość podatku na dany rok.

Podatek transportowy jest płacony od posiadania pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t. Podatek ten jest płacony bez wezwania. Może być zapłacony w dwóch ratach.

Stawki podatku są ustalane przez Radę Gminy, która nie może ustalić podatków przekracających wartości określone przez Ministra Finansów.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informacje o gruntach, nieruchomościach, lasach.
Osoby prawne są zobowiązane złożyć deklaracje podatkowe: od gruntów, nieruchomości, lasów.

Osoby fizyczne są zobowiązane składać informacje w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian - nabycia, zbycia części, zmiany właścicieli itp
Osoby prawne są zobowiązane składać deklaracje corocznie do 30 stycznia z obliczeniem wyskości podatku i wpłacać należność w transzach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.